Báo cáo Tổng hợp ý kiến xây dựng Luật Bảo vệ môi trường(sửa đổi)

Thứ tư - 22/03/2017 04:44

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến xây dựng Luật Bảo vệ môi trường(sửa đổi) 

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để thảo luận, tham gia ý kiến về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sau đây là tổng hợp ý kiến góp ý về dự án Luật nói trên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

         So với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì quy định về đối tượng áp dụng ngắn gọn hơn. Tuy nhiên, để bảo đảm tính bao hàm, chính xác và kế thừa của điều luật, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “trong và ngoài nước” sau cụm từ “hộ gia đình và cá nhân” và sửa điều này lại như sau:

Luật này áp dụng đối với mọi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động trên lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Lý do: Vì nếu như chỉ quy định “mọi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân” như dự thảo luật thì không rõ về mặt chủ thể chịu sự tác động của luật.

Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”, mà chỉ cần ghi “lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là đã đầy đủ, vì tại Điều 1 Hiến pháp đã quy định rõ.

- Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Tại khoản 5 giải thích từ ngữ "tiêu chuẩn môi trường", có ý kiến cho rằng: việc quy định "tiêu chuẩn môi trường" để khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện là thiếu tính khả thi và không cần thiết vì đã khuyến khích thực hiện thì thực hiện được thì tốt, không thực hiện cũng chẳng sao vì không có chế tài gì. Đối với văn bản luật nói riêng và văn bản quy phạm pháp luật nói chung khi đặt ra phải được Nhà nước bảo đảm thực hiện, có tính bắt buộc và nếu không thực hiện phải có chế tài để xử lý. Vì vậy, đề nghị nên bỏ khoản này.

Liên quan đến vấn đề này, đề nghị xem lại tất cả các quy định liên quan đến "tiêu chuẩn môi trường" trong dự thảo Luật tại các Điều 132 (Tiêu chuẩn môi trường), Điều 133 (Các loại tiêu chuẩn môi trường) và Điều 134 (Xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn môi trường).

- Khoản 10, giải thích từ ngữ "Sự cố môi trường" là "tai biến xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên…", có ý kiến đề nghị xem lại từ "tai biến" vì nếu dùng từ này cũng cần phải giải thích. Vì vậy, đề nghị thay từ "tai biến" bằng từ "sự cố" và sửa lại như sau:

Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích các từ ngữ: "phát thải hóa chất" (quy định tại Điều 87), và từ ngữ "biến đổi khí hậu” được sử dụng nhiều trong Dự thảo luật.

Điều 11. Tổ chức tham vấn về nội dung báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường

 Khoản 1: Đề nghị bổ sung UBND cấp tỉnh là đối tượng dược Bộ Tài nguyên và Môi trường tham vấn về nội dung báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia và sửa lại khoản 1 như sau:

“Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tham vấn các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức có liên quan trong quá trình xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia".

Điều 17. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Tại khoản 1, đề nghị sửa lại tiêu đề “ Trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường” thành “Trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược” để đảm bảo tính phù hợp với các nội dung tại khoản này.

- Điều 22. Phương pháp tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Tại Khoản 2: Việc tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư thông qua cuộc họp của cộng đồng dân cư do Ủy ban nhân dân xã phối hợp tổ chức là rất khó khả thi. Trên thực tế, có những địa phương thu hút nhiều dự án, có những dự án nhỏ, việc tập hợp để họp dân là rất khó khăn, nhiều dự án sẽ gặp trở ngại, khó khăn trong thu hút đầu tư. Do đó, cần quy định cụ thể loại hình dự án cần tổ chức họp dân, loại hình dự án không cần họp dân mà tổ chức thông qua tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

- Điều 25. Thẩm quyền quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tại khoản 2 và khoản 3: Đề nghị bổ sung việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các Bộ, ngành phải có đại diện Bộ tài nguyên môi trường hoặc ngành tài nguyên Môi trường của địa phương nơi có dự án tham gia trong hội đồng thẩm định với vai trò ủy viên phản biện (trừ các dự án thuộc bí mật an ninh, quốc phòng) để đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Điều 30. Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành chính thức của dự án

Đề nghị cần bổ sung các quy định về cách thức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành chính thức của dự án: Cần có quy định phân loại loại hình dự án vì có những dự án giai đoạn thi công có tác động lớn đến môi trường hơn giai đoạn vận hành. Đặc biệt là các dự án có khối lượng xây dựng lớn như đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, đê kè... Vì vậy, việc kiểm tra xác nhận hoàn thành phải áp dụng cho cả giai đoạn thi công.

- Điều 31: Trong dự thảo luật không có Điều 31, cần điều chỉnh thứ tự các điều.

- Điều 35: Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Khoản 2: Có ý kiến đề nghị cần xem xét lại việc giao cho Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 32 vì các đơn vị này năng lực chuyên môn về lĩnh vực môi trường còn có những hạn chế nhất định.

Neeus vẫn giao cho UBND cấp xã như Dự thảo, đề nghị sửa lại khoản này như sau: “... nằm trên địa bàn hành chính của xã” (bỏ cụm từ “một (01) Ủy ban nhân dân cấp”.

Đề nghị sửa lại Khoản 3 như sau: “... nằm trên địa bàn hành chính của hai (02) huyện trở lên” (bỏ cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp”).

Điều 43. Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Khoản 2: Đề nghị thay từ “ tích hợp” bằng “lồng ghép” để đảm bảo tính thống nhất của Điều này.

- Điều 57. Phòng ngừa, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông

Trên thực tế hiện nay có nhiều hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sông trầm trọng. Trong đó, đáng lưu ý là hoạt động khai thác khoáng sản như khai thác vàng trái phép ở rừng đầu nguồn, khai thác cát sạn dưới lòng sông…Vì vậy, cần bổ sung thêm một khoản để quy định về phòng ngừa, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên các lưu vực sông.

- Điều 78. Bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và nông thôn; Điều 80. Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Đề nghị nên nhập 2 điều trên thành một điều, lý do: Thực chất nuôi trồng thủy sản cũng là một trong những hoạt động sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản đều được xem là chăn nuôi).

Các quy định tại điều 78 ngoài việc kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đối với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, hóa chất xử lý, chất thải.. đề nghị nên bổ sung thêm “thức ăn sử dụng trong chăn nuôi” vì trên thực tế thức ăn công nghiệp đang được sử dụng phổ biến trong hoạt động chăn nuôi, việc lạm dụng thức ăn chăn nuôi trong nuôi trồng thủy sản cũng gây những ảnh hưởng xấu đến môi trường hồ nuôi và xung quanh.

Điều 158. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp

- Tại Khoản 1, đề nghị bổ sung như sau:

Điểm c: Đề nghị bổ sung như sau: “Chỉ đạo xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường của địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc giaxây dựng, quản lý thông tin môi trường

Điểm d: Đề nghị bổ sung nội dung như sau “Chỉ đạo tổ chức đánh giá và lập báo cáo môi trườngxây dựng bộ chỉ thị môi trường địa phương và tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường”;

Điểm g: Đề nghị bổ sung nội dung “Chủ trì giải quyết vấn đề môi trường liên huyện”.

Tại Khoản 2. Điểm g: Đề nghị sung nội dung “Chủ trì việc giải quyết vấn đề môi trường liên xã”.

Trên đây là tổng hợp ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), kính đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu tiếp thu./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây