Dự thảo Luật An ninh mạng

Thứ sáu - 02/03/2018 03:12
Dự thảo Luật An ninh mạng lấy ý kiến ĐBQH
QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Luật số:      /2018/QH14
LUẬT AN NINH MẠNG
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và nguyên tắc, nội dung, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam hoặc có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
2. Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng.
3. Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng internet, mạng viễn thông, hệ thống máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
4. Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Nhà nước xác lập, quản lý và kiểm soát.
5. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên không gian mạng quốc gia, bao gồm:
a) Hệ thống truyền dẫn: hệ thống truyền dẫn quốc gia, hệ thống truyền dẫn kết nối quốc tế, hệ thống vệ tinh, hệ thống truyền dẫn của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet;
b) Hệ thống các dịch vụ lõi: hệ thống phân luồng và điều hướng thông tin quốc gia, hệ thống phân giải tên miền quốc gia (DNS), hệ thống chứng thực quốc gia (PKI/CA) và các hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập internet của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet;
c) Các dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin: dịch vụ trực tuyến (chính phủ điện tử, thương mại điện tử, báo điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog…), ứng dụng công nghệ thông tin có kết nối mạng phục vụ quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, tập đoàn kinh tế, tài chính quan trọng (bao gồm cả hệ thống điều khiển và giám sát tự động SCADA); cơ sở dữ liệu quốc gia;
d) Các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các thành phố thông minh, internet của vạn vật, hệ thống phức hợp thực - ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh và hệ thống trí tuệ nhân tạo.
6. Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phạm tội.
7. Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoặc truy cập trái phép máy tính, hệ thống máy tính hoặc hệ thống thông tin.
8. Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố được pháp luật quy định.
9. Gián điệp mạng là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập vào mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt thông tin, tài nguyên thông tin của tổ chức, cá nhân.
10. Chiến tranh mạng là một loại hình chiến tranh do một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tiến hành, diễn ra độc lập trên không gian mạng hoặc kết hợp với hoạt động quân sự xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
11. Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ bao gồm:
a) Tài khoản đăng nhập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội;
b) Tài khoản tài chính (tài khoản ngân hàng trực tuyến, tài khoản tiền điện tử, tài khoản giao dịch tài chính trên mạng), tài khoản tiền ảo;
c) Tài khoản đăng nhập phương tiện điện tử ;
d) Tài khoản thư điện tử, dịch vụ trực tuyến;
đ) Tài khoản trò chơi điện tử trên mạng;
e) Các tài khoản trực tuyến khác.
12. Dịch vụ mạng là một chương trình ứng dụng thực hiện một tác vụ, nhiệm vụ về mạng.
13. Ứng dụng mạng là một ứng dụng cung cấp các dịch vụ trên không gian mạng.
14. Nguy cơ đe dọa an ninh mạng là dấu hiệu xuất hiện trên không gian mạng có khả năng trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
15. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng xâm phạm tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
16. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian mạng ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, đặc biệt nghiêm trọng tới trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tính mạng.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng

1. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực quốc phòng, an ninh của đất nước.
2. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
3. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia. Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
4. Xử lý nghiêm minh các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
5. Ưu tiên xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; nâng cao năng lực cho các lực lượng bảo vệ an ninh mạng và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng.
6. Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.
7. Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng và phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng.
8. Tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng.
9. Ưu tiên đầu tư, bố trí kinh phí để bảo vệ an ninh mạng.

Điều 5. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.
3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng.
4. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng.
5. Bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo nguyên tắc thẩm định, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. 
6. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng

1. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng gồm:
a) Thẩm định an ninh mạng;
b) Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng;
c) Đánh giá sự phù hợp về điều kiện an ninh mạng;
d) Giám sát an ninh mạng;
đ) Tác chiến trên không gian mạng;
e) Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng;
g) Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng;
h) Ngăn chặn, yêu cầu ngừng cung cấp thông tin mạng;
i) Yêu cầu xóa, thay đổi, thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;
k) Thu thập dữ liệu điện tử liên quan tới hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng;
l) Truy cập, xóa, thay đổi thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;
m) Phong tỏa, gây trở ngại cho hoạt động của hệ thống thông tin;
n) Đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật.
o) Đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng internet, việc sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật;
p) Khởi tố, điều tra, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;
q) Các biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia.
2. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, trừ các biện pháp quy định tại các điểm p và q khoản 1 Điều này.

Điều 7. Bảo vệ không gian mạng quốc gia

1. Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.
2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao xây dựng, trình Chính phủ phương án xác lập phạm vi không gian mạng quốc gia.

Điều 8. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng

1. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
2. Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng
a) Nghiên cứu, phân tích xu hướng an ninh mạng;
b) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng;
c) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ an ninh mạng;
d) Phòng, chống tội phạm mạng, các hành vi xâm phạm an ninh mạng, ngăn ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng;
đ) Tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng;
e) Tổ chức hội thảo, hội nghị và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng;
g) Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế song phương, đa phương và tham gia tổ chức khu vực, tổ chức quốc tế về an ninh mạng;
h) Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an ninh mạng;
i) Các hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng.
3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng trong phạm vi quản lý. Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của các bộ, ngành, địa phương phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an trước khi triển khai.

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Sử dụng không gian mạng:
a) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi dục, tuyên truyền, kích động, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước;
b) Kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh; kích động chiến tranh xâm lược, khủng bố;
c) Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; gây thù hận, mâu thuẫn giữa các dân tộc; xúc phạm tôn giáo; kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc;
d) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc;
đ) Xâm phạm bí mật nhà nước, thông tin thuộc sở hữu của người khác;
e) Bịa đặt, xuyên tạc, làm nhục, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng;
g) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, tụ tập gây rối trật tự công cộng;
h) Kinh doanh trái pháp luật; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác.
2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hủy hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để gây phương hại đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc trục lợi.
6. Hành vi khác sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc vi phạm quy định của Luật này.
 

Chương II

BẢO VỆ AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hủy sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới trật tự, an toàn xã hội.
2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc các lĩnh vực sau:
a) Hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh, cơ yếu;
b) Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin bí mật nhà nước;
c) Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng;
d) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái;
đ) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia;
e) Hệ thống thông tin quốc gia phục vụ phát triển Chính phủ điện tử;
g) Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực kinh tế, năng lượng, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, hóa chất, y tế, văn hóa và tài nguyên môi trường;
h) Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia;
g) Hệ thống thông tin phục vụ phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản mà khi bị phá hoại hoặc bị lợi dụng sẽ trực tiếp tác động đến tư tưởng người dân, đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
3. Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
4. Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ trong thực hiện các nội dung quản lý nhà nước có liên quan đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 11. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin là hoạt động kiểm tra, đánh giá những nội dung cần thiết về an ninh mạng đối với việc chuẩn bị cho hệ thống thông tin trước khi xây dựng, nâng cấp để làm cơ sở cho việc bổ sung, điều chỉnh, xây dựng, nâng câp hệ thống thông tin.
2. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia tiến hành trong trường hợp:
a) Trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trong thiết kế thi công dự án đầu tư xây dựng hoặc đề án nâng cấp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;
b) Trước khi đưa dịch vụ an toàn thông tin mạng vào sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Nội dung thẩm định an ninh mạng:
a) Sự phù hợp của phương án bảo vệ an ninh mạng;
b) Sự phù hợp với phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng;
c) Sự tuân thủ quy định, điều kiện an ninh mạng trong thiết kế;
d) Phương án bố trí nhân lực bảo vệ an ninh mạng.
4. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.
5. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do cơ quan chủ quản hệ thống thông tin thực hiện hoặc đề nghị lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện.
6. Chính phủ quy định chi tiết về thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 12. Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin là hoạt động xác định thực trạng an ninh mạng của hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin hoặc thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền tải trong hệ thống thông tin nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ đe dọa an ninh mạng và đưa ra các phương án, biện pháp bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.
2. Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được tiến hành trong trường hợp:
a) Trước khi đưa hệ thống thông tin vào vận hành, sử dụng; trước khi đưa phương tiện điện tử vào sử dụng trong hệ thống thông tin;
b) Khi có thay đổi hiện trạng hệ thống thông tin;
c) Kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm;
d) Kiểm tra, đánh giá đột xuất khi xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng; khi có yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh mạng; hết thời hạn khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.
3. Đối tượng kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông tin;
b) Quy định, chính sách, biện pháp bảo vệ an ninh mạng;
c) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền tải trong hệ thống thông tin;
d) Phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin.
đ) Các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống lộ, lọt bí mật nhà nước qua các kênh kỹ thuật;
e) Nhân lực bảo vệ an ninh mạng.
4. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin do mình quản lý trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này, thông báo kết quả bằng văn bản cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền trước tháng 10 hằng năm.
5. Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đột xuất
a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đột xuất ít nhất 12 tiếng đồng hồ trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng và ít nhất 03 ngày trong trường hợp có yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh mạng hoặc hết thời hạn khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đột xuất.
b) Sau khi tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đột xuất, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá và đưa ra khuyến cáo đối với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đột xuất.
c) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý, hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quân sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống mạng liên lạc cơ yếu do Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.
6. Kết quả kiểm tra, đánh giá an ninh mạng được quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 13. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin là hoạt động thu thập, phân tích tình hình an ninh mạng nhằm xác định các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại để cảnh báo, khắc phục, xử lý.
2. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chủ trì, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền thường xuyên thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin do mình quản lý; xây dựng cơ chế tự cảnh báo và tiếp nhận cảnh báo về nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc và đề ra phương án ứng phó, khắc phục khẩn cấp.
3. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện giám sát an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý; cảnh báo và phối hợp với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin trong khắc phục, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 14. Đánh giá đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Điều kiện về an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, gồm:
a) Điều kiện về lực lượng nhân sự vận hành, quản trị hệ thống;
b) Điều kiện về hệ thống các quy định, quy trình và phương án đảm bảo an ninh mạng;
c) Điều kiện về đảm bảo an ninh đối với các trang thiết bị, phần cứng, phần mềm là thành phần hệ thống;
d) Điều kiện về triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo vệ an ninh mạng;
đ) Điều kiện về triển khai các biện pháp kỹ thuật giám sát an ninh mạng;
e) Điều kiện về triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống điều khiển và giám sát tự động, Internet của vạn vật, hệ thống phức hợp thực - ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh và hệ thống trí tuệ nhân tạo (nếu có);
g) Điều kiện về triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh vật lý, gồm: cách ly cô lập đặc biệt, chống rò rỉ dữ liệu, chống thu tin;
h) Các điều kiện khác được quy định đặc thù đối với từng hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được đưa vào vận hành, sử dụng sau khi chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng.
3. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý, hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do Bộ Quốc phòng quản lý; Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá, cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.
4. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 15. Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm:
a) Phát hiện, xác định sự cố an ninh mạng;
b) Bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ;
c) Xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại sự cố an ninh mạng;
d) Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi cần ứng cứu;
đ) Triển khai các phương án xử lý, khắc phục sự cố an ninh mạng;
e) Xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc;
g) Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin do mình quản lý; triển khai phương án ứng phó, khắc phục khi sự cố an ninh mạng xảy ra và kịp thời báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền.
3. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; tham gia ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi có yêu cầu; thông báo cho các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi phát hiện có tấn công mạng, sự cố an ninh mạng;
b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự;
c) Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Chương III

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM AN NINH MẠNG  

Điều 16. Xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm:
a) Thông tin có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Thông tin có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Thông tin gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;
d) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.
2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng gồm:
a) Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân.
b) Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây mất ổn định về an ninh trật tự.
c) Thông tin xâm phạm đến quyền hoặc lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc xâm phạm đến sở hữu mà địa điểm diễn ra, dự kiến diễn ra là nơi công cộng.
3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống:
a) Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục là thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác;
b) Thông tin trên không gian mạng có nội dung vu khống là thông tin sai sự thật được soạn thảo, phát tán, đăng tải trên không gian mạng nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
4. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.
5. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm h, i, k, l, m, n, o và p Điều 6 Luật này để xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
6. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và cơ quan chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và các thông tin khác được quy định tại  khoản 1 Điều 8 Luật này.

Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng

1. Hành vi gián điệp mạng, xâm phạm bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng bao gồm:
a) Chiếm đoạt thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin thuộc sở hữu của người khác hoặc tiết lộ thông tin đã chiếm đoạt gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
b) Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy, thay đổi các thông tin, nội dung của thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin thuộc sở hữu của người khác được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng;
c) Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa các biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin thuộc sở hữu của người khác;
d) Cố ý xóa, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin thuộc sở hữu của người khác được lưu trữ, truyền đưa trên không gian mạng;
đ) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật;
e) Thu giữ thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin thuộc sở hữu của người khác trái pháp luật;
g) Hành vi khác xâm phạm bí mật nhà nước, thông tin thuộc sở hữu của người khác hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.
2. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm:
a) Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, loại bỏ phần cứng độc hại, khắc phục lỗ hổng bảo mật; phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp hoặc các nguy cơ khác đe dọa an ninh mạng;
b) Triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi gián điệp mạng, xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân và kịp thời gỡ bỏ thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc thông tin xâm phạm bí mật cá nhân trên hệ thống thông tin quản lý;
c) Phối hợp, thực hiện các yêu cầu của lực lượng chuyên trách an ninh mạng về phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng.
3. Cơ quan soạn thảo, lưu trữ thông tin, tài liệu bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước được soạn thảo, lưu giữ trên máy tính, thiết bị khác hoặc trao đổi trên không gian mạng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
4. Bộ Công an có trách nhiệm:
a) Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng theo thẩm quyền đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, loại bỏ phần cứng độc hại, khắc phục điểm yếu bảo mật, ngăn chặn, xử lý các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp;
b) Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng theo thẩm quyền đối với các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ thông tin liên lạc, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị điện tử trước khi đưa vào sử dụng tại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;
c) Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo thẩm quyền nhằm phát hiện, xử lý hoạt động thu thập thông tin bí mật nhà nước trái pháp luật;
d) Phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên không gian mạng trái pháp luật;
đ) Tham gia nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm lưu trữ, truyền đưa thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước; các sản phẩm mã hóa thông tin trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
e) Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng của cơ quan nhà nước và bảo vệ an ninh mạng của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ;
g) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ an ninh mạng đối với cán bộ, nhân viên phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
5. Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng.

Điều 18. Xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự

1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, gồm:
a) Hành vi đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật này;
b) Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược; kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức; tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
c) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; đưa lên không gian mạng những thông tin trái với quy định của pháp luật.
d) Kinh doanh đa cấp, giao dịch tài sản, huy động vốn, trò chơi cho nhận, đầu tư ủy thác trái pháp luật trên không gian mạng; mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó; mua bán tiền giả, bằng cấp giả, chứng chỉ giả qua mạng.
đ) Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng;
e) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác;
g) Hành vi khác sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật.
2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng; thu thập, phối hợp thu thập chứng cứ từ nguồn dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật.
3. Việc xử lý hành vi vi phạm hành chính về an ninh mạng thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý hành vi vi phạm hành chính về an ninh mạng.
4. Việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến không gian mạng, phương tiện điện tử được thực hiện theo quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 19. Phòng, chống tấn công mạng

1. Hành vi tấn công mạng hoặc có liên quan đến tấn công mạng bao gồm:
a) Phát tán các chương trình tin học gây hại cho mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử;
b) Gây cản trở, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử;
c) Xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, truyền tải qua mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử;
d) Xâm nhập, tạo các lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính;
đ) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để gây ảnh hưởng, thiệt hại về vật chất, tinh thần của tổ chức, cá nhân;
e) Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng tấn công mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật;
g) Các hành vi khác gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.
2. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tấn công mạng vào hệ thống thông tin do thuộc phạm vi quản lý.
3. Khi xảy ra tấn công mạng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng các biện pháp xác định nguồn gốc tấn công mạng thu thập chứng cứ; yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet chặn lọc thông tin nhằm ngăn chặn, loại trừ hành vi tấn công mạng và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan.
4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tấn công mạng trên phạm vi cả nước, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng để phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tấn công mạng gây tổn hại đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Điều 20. Phòng, chống khủng bố mạng

1.  Cơ quan nhà nước, chủ quản hệ thống thông tin áp dụng tất cả các biện pháp được pháp luật quy định để phòng, chống khủng bố mạng.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá an ninh mạng nhằm loại trừ nguy cơ khủng bố mạng.
3. Khi phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Cơ quan tiếp nhận tin báo có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ tin báo về khủng bố mạng và trao đổi lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền theo định tại khoản 5 Điều này.
4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của Luật này và pháp luật về phòng, chống khủng bố để xử lý khủng bố mạng.
5. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp vô hiệu hóa nguồn khủng bố mạng, không để khủng bố mạng hoặc hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra đối với hệ thống thông tin, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng các biện pháp xử lý hành vi khủng bố mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý; Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng các biện pháp xử lý hành vi khủng bố mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Điều 21. Phòng, chống chiến tranh mạng

1. Phòng, chống chiến tranh mạng là trách nhiệm của toàn xã hội, Nhà nước huy động mọi lực lượng tham gia phòng, chống chiến tranh mạng.
2. Bảo đảm tính sẵn sàng chiến đấu của hệ thống thông tin quân sự, chủ động đối phó với chiến tranh mạng và thách thức do chiến tranh mạng đặt ra, loại bỏ nguy cơ chiến tranh mạng.
3. Khi có khả năng xảy ra hoặc xảy ra chiến tranh mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động xây dựng các phương án ứng phó và áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin do mình quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm được giao.
4. Bộ Quốc phòng chủ trì phòng, chống chiến tranh mạng; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan áp dụng biện pháp tương xứng, phù hợp.

Điều 22. Phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng

1. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng gồm:
a) Xuất hiện thông tin kích động nguy cơ xảy ra bạo loạn, phá rối an ninh, khủng bố;
b) Tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;
c) Tấn công hệ thống thông tin trên quy mô lớn, cường độ cao;
d) Tấn công mạng nhằm phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia hoặc nhằm gây thiệt hại về sinh mạng, tài sản;
đ) Khi xảy ra tấn công mạng, xâm nhập hệ thống thông tin, phương tiện điện tử gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, đặc biệt nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tính mạng.
2. Phòng ngừa tình huống nguy hiểm về an ninh mạng:
a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phối hợp với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia triển khai các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện các tình huống nguy hiểm về an ninh mạng;
b) Các doanh nghiệp viễn thông, internet, công nghệ thông tin và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong phòng ngừa, phát hiện tình huống nguy hiểm về an ninh mạng.
3. Biện pháp xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng:
a) Triển khai ngay phương án phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp về an ninh mạng, ngăn chặn, loại trừ hoặc giảm nhẹ thiệt hại do tình huống nguy hiểm về an ninh mạng gây ra;
b) Thông báo tới cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
c) Thu thập thông tin liên quan; theo dõi, giám sát liên tục đối với tình huống nguy hiểm về an ninh mạng;
d) Phân tích, đánh giá thông tin, dự báo khả năng, phạm vi ảnh hưởng và mức độ thiệt hại do tình huống nguy hiểm về an ninh mạng gây ra;
đ) Ngừng cung cấp thông tin mạng tại các khu vực cụ thể;
e) Bố trí lực lượng, phương tiện ngăn chặn, loại bỏ tình huống nguy hiểm về an ninh mạng;
g) Thực hiện biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
4. Xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng:
a) Khi phát hiện tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời thông báo cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và áp dụng ngay các biện pháp quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều này;
b) Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng trong cả nước hoặc từng địa phương hoặc đối với một mục tiêu cụ thể; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ;
c) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này để xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng;           
d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng.

Điều 23. Tác chiến trên không gian mạng

1. Tác chiến trên không gian mạng là hoạt động đấu tranh có tổ chức trên không gian mạng nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
2. Tác chiến trên không gian mạng được thực hiện trong trường hợp sau:
a) Để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên không gian mạng;
b) Khi có chiến tranh mạng hoặc dấu hiệu hoạt động sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử gây phương hại đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam;
c) Khi có dấu hiệu hoặc hành vi tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới trật tự, an toàn xã hội.
3. Tác chiến trên không gian mạng gồm hoạt động sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử hoặc các biện pháp, giải pháp kỹ thuật trên không gian mạng để thực hiện các nội dung sau:
a) Tổ chức nắm tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam;
b) Phòng, chống tấn công, bảo vệ hoạt động ổn định của hệ thống thông tin, phương tiện điện tử quân sự và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;
c) Làm tê liệt hoặc hạn chế hoạt động tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia hoặc hoạt động sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử nhằm gây phương hại chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam;
d) Tấn công, sẵn sàng tấn công vô hiệu hóa mục tiêu trên không gian mạng phục vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam.
4. Bộ Quốc phòng chủ trì tác chiến trên không gian mạng phục vụ nhiệm vụ quân sự và bảo vệ hoạt động ổn định của hệ thống thông tin, phương tiện điện tử quân sự; Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tác chiến trên không gian mạng bảo vệ an ninh quốc gia và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý.

Chương IV

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG

Điều 24. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước

1. Cơ quan, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các phương án, biện pháp, công nghệ bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và thông tin, tài liệu được lưu trữ, soạn thảo, truyền đưa trên hệ thống thông tin do mình quản lý.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị các điều kiện và triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng thuộc thẩm quyền quản lý của mình.
3. Chính phủ quy định điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Điều 25. Nội dung triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước

1. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, nhân viên và nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng cho cán bộ, nhân viên phụ trách công tác bảo vệ an ninh mạng.
2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về bảo vệ an ninh mạng:
a) Quy định, quy chế sử dụng mạng máy tính nội bộ, mạng máy tính có kết nối internet;
b) Phương án bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, trong đó có phương án, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp sự cố an ninh mạng.
3. Quy hoạch, thiết kế, xây dựng mô hình mạng đảm bảo an ninh mạng.
4. Bảo vệ an ninh mạng trong các hoạt động:
a) Cung cấp dịch vụ công trên môi trường mạng;
b) Cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với tổ chức, cá nhân;
c) Chia sẻ thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác của nhà nước;
d) Các hoạt động khác theo quy định của Chính phủ.
5. Đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện đảm bảo triển khai hoạt động bảo vệ hệ thống mạng.
6. Các hoạt động kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; phòng, chống tấn công mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.

Điều 26. Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức

1. Việc kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật này. Việc kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thực hiện theo quy định của Điều này.
2. Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức được tiến hành trong trường hợp:
a) Trước khi hệ thống thông tin đưa vào vận hành, sử dụng;
b) Trong quá trình vận hành, khai thác hệ thống thông tin;
c) Khi có nâng cấp hoặc thay đổi hiện trạng hệ thống thông tin;
d) Khi xảy ra sự cố an ninh mạng hoặc hành vi xâm phạm an ninh mạng;
e) Khi có yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh mạng.
3. Nội dung kiểm tra, đánh giá an ninh mạng áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật này.
4. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin tự tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin do mình quản lý trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này ít nhất một năm một lần và thông báo kết quả cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền trước tháng 10 hằng năm.
5. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức trong các trường hợp quy định tại các điểm d và e khoản 1 Điều này hoặc khi có đề xuất của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin. Trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá an ninh mạng trong các trường hợp này thực hiện theo quy định tại các điểm a và b khoản 5 Điều 12 Luật này.
6. Kết quả kiểm tra, đánh giá an ninh mạng được quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Điều 27. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế
1. Cổng kết nối mạng quốc tế là nơi diễn ra hoạt động chuyển nhận tín hiệu mạng qua lại giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
2. Triển khai bảo vệ an ninh mạng đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế thực hiện theo các nguyên tắc sau:
a) Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế;
b) Cổng kết nối quốc tế phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam;
c) Khuyến khích tổ chức, cá nhân cùng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia.
3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng theo thẩm quyền quản lý; chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ an ninh mạng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế có trách nhiệm tạo điều kiện làm việc, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và bảo đảm an ninh mạng khi có yêu cầu.

Điều 28. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và thực thi nghiêm túc, ứng xử có quy tắc trên không gian mạng, xử lý nghiêm mọi hành vi sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
2. Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đăng tải thông tin phù hợp với quy định của pháp luật, không cung cấp, đăng tải, truyền đưa những thông tin có nội dung xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia.
3. Các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, internet, doanh nghiệp sở hữu hệ thống thông tin phải thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số để bảo đảm tính bảo mật của thông tin đăng ký và phải cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền khi có yêu cầu. Người đăng ký tài khoản số có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng các tài khoản do mình tạo lập đúng quy định của pháp luật.
4. Tổ chức nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải:
a) Tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam;
b) Đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam và chỉ lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, các dữ liệu quan trọng khác được thu thập, tạo ra từ hoạt động khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia của Việt Nam theo quy định của Chính phủ;
c) Bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng;
d) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam trong việc cung cấp, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân; cung cấp dữ liệu người sử dụng tại Việt Nam.

Điều 29. Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng

1.  Nội dung nghiên cứu, phát triển an ninh mạng, gồm:
a) Xây dựng hệ thống phần mềm, trang thiết bị bảo vệ an ninh mạng;
b) Phương pháp thẩm định phần mềm, trang thiết bị bảo vệ an ninh mạng đạt chuẩn, hạn chế tối đa việc tồn tại lỗ hổng bảo mật và phần mềm độc hại;
c) Phương pháp kiểm tra phần cứng, phần mềm được cung cấp thực hiện đúng chức năng được nêu và chỉ có chức năng đó;
d) Phương pháp bảo vệ bí mật nhà nước, quyền riêng tư cá nhân, khả năng truyền tải bảo mật của thông tin trên không gian mạng;
đ) Xác định nguồn gốc của thông tin được truyền tải trên không gian mạng;
e) Giải quyết nguy cơ đe dọa an ninh mạng;
g) Các sáng kiến kỹ thuật nâng cao nhận thức, kỹ năng về an ninh mạng;
h) Dự báo an ninh mạng;
i) Nghiên cứu thực tiễn, phát triển lý luận an ninh mạng.
2. Các bộ, ngành, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan được phép nghiên cứu, phát triển an ninh mạng; xây dựng thao trường mạng tạo môi trường thử nghiệm an ninh mạng để mô hình quá hóa quy mô và độ phức tạp của các cuộc tấn công mạng thời gian thực và những phương thức phòng thủ trong môi trường và hệ thống mạng thế giới thực.
3. Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành Chiến lược nghiên cứu, phát triển và bảo vệ an ninh mạng. Định kỳ 05 năm một lần tiến hành rà soát để điều chỉnh Chiến lược nghiên cứu, phát triển và bảo vệ an ninh mạng cho phù hợp với công tác an ninh mạng, sự phát triển của khoa học công nghệ và thực tế tình hình an ninh mạng.
4. Các bộ, ngành, cơ quan nhà nước, cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia căn cứ Chiến lược nghiên cứu, phát triển và bảo vệ an ninh mạng của Chính phủ, xây dựng chiến lược hoặc kế hoạch bảo vệ an ninh mạng đối với bộ, ngành, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 30. Nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; ưu tiên nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm sau:
a) Các giao thức cơ bản bảo mật cần thiết phục vụ trao đổi dữ liệu, liên lạc mạng;
b) Ngôn ngữ và hệ thống lập trình đối với các tính năng bảo mật;
c) Mã di động hoặc tái sử dụng trong các môi trường khác nhau;
d) Công nghệ kiểm chứng và xác thực;
đ) Mô hình thử nghiệm an ninh mạng;
e) Khắc phục lỗ hổng bảo mật;
g) Giải quyết nguy cơ đe dọa an ninh mạng;
h) Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư;
i) Phương pháp phục hồi dữ liệu;
k) Bảo mật hệ thống mạng không dây và thiết bị di động;
l) Bảo mật dịch vụ và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây;
m) Dịch ngược mã nguồn;
n) Điều tra số.
2. Các chương trình, đề tài nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng được sử dụng ngân sách nhà nước; ưu tiên phát triển các mô hình gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng.
3. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng

1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và nâng cao khả năng sản xuất, kiểm tra, đánh giá và kiểm định thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng.
2. Chính phủ triển khai các biện pháp nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức, gồm:
a) Thúc đẩy chuyển giao, nghiên cứu, làm chủ và phát triển các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng;
b) Thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến liên quan đến an ninh mạng;
c) Đào tạo, phát triển và tuyển dụng nhân lực an ninh mạng;
d) Tăng cường môi trường và hỗ trợ các doanh nghiệp an ninh mạng phát triển mới thông qua cải thiện các điều kiện cạnh tranh;
đ) Tham gia các khuôn khổ quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở công nhận lẫn nhau.

Điều 32. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

1. Trẻ em có quyền được bảo vệ, quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội, quyền vui chơi, giải trí, quyền bí mật đời sống riêng tư và các quyền trẻ em khác khi tham gia trên môi trường mạng.
2. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ viễn thông, internet do doanh nghiệp cung cấp không gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; tiến hành ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em. 
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên môi trường mạng, ngăn chặn thông tin mạng gây nguy hại cho trẻ em theo quy định của pháp luật.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, cha, mẹ, giáo viên người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em.

Chương V

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG

Điều 33. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
2. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Tổ chức, cá nhân khác được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng.

Điều 34. Bảo đảm nguồn lực bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng

1. Công dân Việt Nam có kiến thức về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng là nguồn lực cơ bản, chủ yếu bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng.
2. Nhà nước có chính sách, kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng.
3. Khi xảy ra tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, Nhà nước quyết định huy động nhân lực, cơ sở hạ tầng không gian mạng thuộc bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp viễn thông, internet, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng

1. Ưu tiên đào tạo, phát triển, thu hút nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt.
2. Ưu tiên phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đạt tiêu chuẩn quốc tế; khuyến khích liên kết, tạo cơ hội hợp tác về an ninh mạng giữa khu vực nhà nước và tư nhân, trong và ngoài nước.

Điều 36. Đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng

 1. Đào tạo về an ninh mạng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân. Nội dung đào tạo về an ninh mạng là một bộ phận trong chương trình giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng và tương đương.
2. Giáo dục an ninh mạng được đưa vào môn học chính khóa về giáo dục quốc phòng, an ninh trong nhà trường; bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng được đưa vào chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh  theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng, an ninh.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo an ninh mạng trong các trường đại học, cao đẳng và tương đương.
4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương có liên quan đưa nội dung giáo dục an ninh mạng vào chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
5. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cán bộ, công chức, viên chức tham gia bảo vệ an ninh mạng.

Điều 37. Phổ biến kiến thức về an ninh mạng

1. Nhà nước có chính sách phổ biến kiến thức an ninh mạng trong phạm vi cả nước, khuyến khích cơ quan nhà nước phối hợp với các tổ chức tư nhân, cá nhân thực hiện các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng.
2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức xây dựng và triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng và triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho tổ chức, cá nhân trong địa phương mình.

Điều 38. Bảo đảm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng

Nhà nước bảo đảm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tình hình an ninh mạng; có biện pháp đồng bộ để ngăn chặn những hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 Luật này.

Điều 39. Kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng

1. Kinh phí thực hiện hoạt động bảo vệ an ninh mạng của các cơ quan nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm.
2. Kinh phí thực hiện hoạt động bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức ngoài cơ quan nhà nước do cơ quan, tổ chức tự bảo đảm.
3. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh mạng của các cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 40. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng

1. Tổ chức, cá nhân có quyền:
a) Sử dụng, tham gia các hoạt động xã hội trên không gian mạng;
b) Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên không gian mạng;
c) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.
2. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ, trách nhiệm:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh mạng.
b)Cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.
c). Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

Điều 41. Trách nhiệm của chủ thể sản xuất, kinh doanh phương tiện điện tử và cung cấp dịch vụ mạng, ứng dụng mạng

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với sản phẩm trước khi đưa ra thị trường theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất.
2. Cảnh báo về khả năng, tình huống có khả năng mất an ninh mạng của thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng và cách phòng ngừa.
2. Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng để bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nhằm xác minh thông tin, xác định chủ thể đăng ký sử dụng tài khoản số.

Điều 42. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet

1. Trong triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng
 a) Yêu cầu chủ thể sử dụng cung cấp thông tin xác thực.
b) Xây dựng các phương án, giải pháp phản ứng nhanh với sự cố an ninh mạng, xử lý ngay các rủi ro an ninh như lỗ hổng bảo mật, mã độc, tấn công mạng, xâm nhập mạng; khi xảy ra sự cố an ninh mạng, ngay lập tức triển khai phương án khẩn cấp, biện pháp ứng phó thích hợp, đồng thời báo cáo với cơ quan chủ quản theo quy định.
c) Chỉ lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, các dữ liệu quan trọng khác được thu thập, tạo ra từ hoạt động khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia của Việt Nam theo quy định của Chính phủ;
c) Hợp tác, cung cấp các biện pháp kỹ thuật, hỗ trợ cơ quan Công an trong quá trình điều tra tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.
d) Áp dụng các giải pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho quá trình thu thập thông tin, ngăn chặn nguy cơ lộ lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu. Nếu xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố lộ lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu thông tin người sử dụng, cần lập tức đưa ra giải pháp ứng phó, đồng thời thông báo tới người sử dụng và báo cáo tới cơ quan chủ quản theo quy định.
đ) Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong hoạt động bảo vệ an ninh mạng.
2. Trong bảo đảm an ninh thông tin mạng
a) Xóa bỏ thông tin, ngăn chặn việc chia sẻ thông tin có nội dung chống Nhà nước, thông tin sai sự thật, vu khống chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; lưu vết  liên quan đểcung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng;
b) Không cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và các dịch vụ gia tăng  cho các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật, vu khống trên không gian mạng;
c) Chỉ lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, các dữ liệu quan trọng khác được thu thập, tạo ra từ hoạt động khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia của Việt Nam theo quy định của Chính phủ;
d) Xây dựng quy trình bảo vệ, đánh giá, phân tích và kịp thời cảnh báo nguy cơ đe dọa an ninh mạng;
đ) Thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông trong điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
3. Chính phủ quy định cụ thể về xử lý hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ an ninh mạng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet.

Điều 43. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Xây dựng quy chế vận hành, bảo vệ an ninh mạng, áp dụng các biện pháp tương ứng đối với hệ thống thông tin do mình quản lý; lập phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố khi có sự cố an ninh mạng hoặc thảm họa xảy ra.
2. Bảo đảm hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đáp ứng điều kiện an ninh mạng.
3. Khi thu thập, tạo ra thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng phải lưu trữ trong phạm vi quốc gia. Nếu bắt buộc phải cung cấp thông tin ra bên ngoài phạm vi quốc gia, phải đánh giá mức độ an ninh theo quy định của Bộ Công an, trong trường hợp có luật quy định thì căn cứ theo nội dung của luật đó để tiến hành.
4. Phối hợp với Bộ Công an hoặc tổ chức chuyên môn do Bộ Công an chỉ định kiểm tra an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, khai thác các thiết bị phục vụ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; có phương án bảo vệ an ninh mạng trước khi thiết lập, mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
5. Tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ đảm bảo an ninh mạng và khả năng ứng phóvới các tình huống nguy hiểm về an ninh mạng ít nhất 01 lần/năm, đồng thời báo cáo kết quảtới lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an. (xử lý các trường hợp không đảm bảo)
6. Định kỳ phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kĩ thuật và đánh giá kĩ năng an ninh mạng cho các nhân viên phụ trách bảo vệ an ninh mạng của hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 44. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng:
a) Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, phương tiện điện tử, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng;
b) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng.
c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ trong thực hiện các nội dung quản lý nhà nước có liên quan đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
d) Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ;
đ) Tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng theo thẩm quyền đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;
e) Quản lý nhà nước về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối quốc tế; quản lý hoạt động bảo vệ an ninh mạng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet;
g) Quản lý nhà nước về giám sát an ninh mạng; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, các nguy cơ đe dọa an ninh mạng;
h) Thực hiện giám sát an ninh mạng trên phạm vi cả nước, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.
2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng.
3. Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng.
4. Bảo đảm an ninh thông tin mạng; xây dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; ngăn chặn, xử lý thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
5. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.
6. Huy động tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng; huy động nhân lực, cơ sở hạ tầng không gian mạng thuộc bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp viễn thông, internet, công nghệ thông tin khi xảy ra tình huống nguy hiểm về an ninh mạng theo quy định của pháp luật.
7. Bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; bảo vệ thông tin, tài liệu có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.
8. Phòng, chống tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, chủ trì xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; tham gia phòng, chống chiến tranh mạng.
9. Tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
10. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng.
11. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng theo quy định của pháp luật.
12. Chủ trì hợp tác quốc tế về an ninh mạng.

Điều 45. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên không gian mạng.
a) Thực hiện quản lý nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên không gian mạng.
b) Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng.
c) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng.
d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong phòng, chống chiến tranh mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
đ) Thẩm định an ninh mạng trong hồ sơ thiết kế, xây dựng, đầu tư mua sắm thiết bị cho hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý.
e) Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý.
f) Thực hiện công tác giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý.
g) Bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước trên hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quân đội.
2. Chủ trì rà soát hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ  quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ trong thực hiện các nội dung quản lý nhà nước có liên quan đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng, quản lý nhà nước về an ninh mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đưa kiến thức an ninh mạng vào chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh.
4. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh mạng.
2. Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ trong thực hiện các nội dung quản lý nhà nước có liên quan đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phản bác thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật này.
4. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, cơ quan chủ quản hệ thống thông tin loại bỏ thông tin có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thông tin có nội dung trái đạo đức, thuần phong mỹ tục và thông tin vi phạm phạm pháp luật khác trên không gian mạng; xử lý các trường hợp vi phạm.
5. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet nước ngoài chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam.

Điều 47. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ

1. Làm lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan đến mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng.
2. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chiến lược, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng.
3. Giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, pháp luật về mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng.
4. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.
5. Thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học; sản xuất, cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng.

Điều 48. Trách nhiệm của bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng của đối với thông tin, hệ thống thông tin do mình quản lý và phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng ở bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 49. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

1. Sửa đổi khoản 5 Điều 11 như sau:
“5. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại gây ảnh hưởng đến quốc phòng; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.”
2. Bổ sung nội dung “an toàn thông tin mạng đối với” và bãi bỏ nội dung “khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại khoản 3 Điều 27 và sửa đổi, bổ sung khoản này như sau:
“3. Bộ Công an chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Bộ Công an quản lý; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan trong việc bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia khác.”
3. Bổ sung nội dung “và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định của Luật An ninh mạng, trừ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng” vào điểm b khoản 5 Điều 52 và sửa đổi, bổ sung điểm này như sau:
“b) Thực hiện quản lý công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin thuộc Bộ Công an và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định của Luật An ninh mạng, trừ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng;”

Điều 50. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2018.
2. Hệ thống thông tin đã vận hành, sử dụng phải tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, giám sát an ninh mạng trong thời hạn 6 tháng và bổ sung đầy đủ các điều kiện an ninh mạng trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được đưa vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có hiệu lực thi hành.

Điều 51. Quy định chi tiết

Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong Luật.
 
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ        thông qua ngày    tháng    năm 2018.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây