Quy định về vị trí việc làm của công chức, nhân viên thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               
Số:    /QĐ-VPĐĐBQH
 
 
Quảng Trị,  ngày     tháng 3  năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về vị trí việc làm của
công chức, nhân viên
thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị
 
     CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-VPĐĐBQH ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và xét năng lực của công chức, nhân viên làm việc tại cơ quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về vị trí việc làm của công chức, nhân viên thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Quyết định này thay thế  Quyết định số 23/QĐ-VPĐĐBQH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Công chức, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ TC - CB, VPQH;
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các ĐBQH tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VPĐĐBQH.
  CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 

 
Hoàng Đức Cường
 
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               
 
 
 
Quảng Trị,  ngày    tháng 3  năm 2017
QUY ĐỊNH
Về vị trí việc làm của công chức, nhân viên
thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Quyết định số:    QĐ/VPĐĐBQH ngày    tháng 3  năm 2017 của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị)
 
1. Hoàng Đức Cường - Chánh Văn phòng
 Là người đứng đầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (sau đây gọi chung là Văn phòng), điều hành công việc của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về tổ chức, hoạt động của Văn phòng; chủ tài khoản kinh phí hoạt động của Văn phòng, uỷ quyền chủ tài khoản kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng của Văn phòng; Hội đồng nâng lương; trưởng Ban biên tập website của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và có các nhiệm vụ cụ thể sau:
a. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng được quy định tại Điều 3 của Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội giao cho Văn phòng theo đúng quy định của Pháp luật, Quy chế làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Quy chế hoạt động của Văn phòng.
c. Trực tiếp xử lý các công văn, tài liệu gửi cho Văn phòng, được uỷ quyền xử lý công văn gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội khi Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi vắng.
         d. Quản lý việc phát hành các văn bản của Đoàn ĐBQH tỉnh và của Văn phòng theo đúng quy trình, thể thức ban hành văn bản của Nhà nước. Xem xét, hiệu đính, ký nháy văn bản trước khi trình Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ký ban hành.
          đ. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước trong cơ quan Văn phòng.
         e. Tổ chức tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội; chỉ đạo công chức theo dõi lĩnh vực tham mưu, đề xuất, dự thảo văn bản trình Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xử lý, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo thẩm quyền; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi đến các cơ quan, đơn vị; tổ chức để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân tại cơ quan; phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương liên quan chuẩn bị nội dung để lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân; trực tiếp công dân khi có sự ủy quyền của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng theo quy định của pháp luật và Văn phòng Quốc hội.
g. Ký các văn bản giải quyết các công việc của Văn phòng theo chế độ thủ trưởng. Được thừa lệnh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ký giấy mời họp Đoàn đại biểu Quốc hội, các thông báo, công văn gửi cho các ngành, các cấp trong tỉnh theo yêu cầu của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, ký các văn bản sao và giấy đi đường cho các đại biểu Quốc hội tỉnh và công chức, lao động hợp đồng của Văn phòng.
h. Là người phát ngôn chính thức của Văn phòng với các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin ở Trung ương và địa phương. Khi cần thiết, được uỷ nhiệm của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội dự các cuộc họp, các hoạt động mời lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội dự; truyền đạt công việc của cấp trên, cấp mình với các ngành hữu quan trong tỉnh.
          i. Tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng và theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, Chương trình, Kế hoạch giám sát, kế hoạch tiếp xúc cử tri, chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng năm, sáu tháng, quý, tháng của Đoàn đại biểu Quốc hội.
          k. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, công tác tự vệ cơ quan; tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội quản lý tài sản có hiệu quả, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, mục đích theo quy định của pháp luật và Văn phòng Quốc hội; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hành chính, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng đúng chế độ quy định của Nhà nước; bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
 l. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; chịu trách nhiệm về việc quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương đối với công chức, lao động thuộc Văn phòng đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thực hiện việc quản lý công chức, người lao động của Văn phòng theo phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh uỷ, của Văn phòng Quốc hội và quy định của pháp luật.
m. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đảng, đoàn thể của Văn phòng hoạt động có hiệu quả và phối hợp với các tổ chức này trong thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng và thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công chức, lao động hợp đồng.
         n. Thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của cơ quan Văn phòng theo Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
  o. Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương.
2. Phạm Hồng Nam - Chuyên viên cao cấp
a. Nhiệm vụ chính
- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng và theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Đoàn đại biểu Quốc hội; tham mưu việc tổng kết, sơ kết thực hiện, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội sáu tháng, cả năm, nhiệm kỳ hoặc theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu xây dựng và theo dõi việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, khảo sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tại địa phương.
- Trực tiếp tham gia phục vụ hoạt động giám sát và dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả giám sát các cuộc giám sát được phân công phục vụ; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát.
- Phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.
- Dự thảo các quyết định, báo cáo, công văn, tờ trình... của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
          - Giúp Chánh Văn phòng xây dựng, khai thác, quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng; trực tiếp quản lý kỹ thuật Trang Thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội.
b. Nhiệm vụ phối hợp
- Tham mưu, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
- Tham gia phục vụ công tác tiếp xúc cử tri và làm báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công.
-  Tham gia phục vụ đại biểu Quốc hội góp ý kiến xây dựng luật và tổng hợp ý kiến góp ý các dự án luật được Chánh Văn phòng phân công.
- Tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách đến thăm, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng giao.
3. Dương Phước Tuấn - Chuyên viên
a. Nhiệm vụ chính
- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng và theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân và xử lý đơn, thư  khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; tham mưu Chánh Văn phòng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Văn phòng.
- Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội theo dõi việc chuyển đơn và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổng hợp, phân loại, báo cáo việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Tham mưu, phục vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội dự tiếp công dân của tỉnh định kỳ hàng tháng.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.
- Dự thảo các quyết định, báo cáo, công văn, tờ trình chung trên lĩnh vực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực của Văn phòng và các văn bản bản khác liên quan đến lĩnh vực được phân công do Chánh Văn phòng giao.
- Giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác tự vệ của cơ quan.
- Tham mưu, giúp Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chánh Văn phòng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động  xã hội của Đoàn đại biểu Quốc hội và của Văn phòng.
b. Nhiệm vụ phối hợp
- Tham gia phục vụ công tác tiếp xúc cử tri và làm báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công.
- Tham gia phục vụ đại biểu Quốc hội góp ý kiến xây dựng luật và tổng hợp ý kiến góp ý các dự án luật được Chánh Văn phòng phân công.
- Tham gia phục vụ hoạt động giám sát và làm báo cáo tổng hợp kết quả giám sát các cuộc giám sát được phân công phục vụ.
- Tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại; đón tiếp các đoàn khách đến thăm, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
- Quản lý, theo dõi, đôn đốc việc  phục vụ âm thanh, ánh sáng; trang trí hội trường tại các cuộc hội nghị ở cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng giao.
4. Nguyễn Thị Lý - Chuyên viên
a. Nhiệm vụ chính
- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cả nhiệm kỳ, hàng năm, lich tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và xây dựng báo cáo hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Phục vụ công tác tiếp xúc cử tri và làm báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phục vụ và tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung ở tất cả các điểm tiếp xúc cử tri của Đoàn chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Trung ương và địa phương có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác thông tin về ý kiến trả lời, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc quá trình tiếp nhận, xử lý, trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri mà Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổng hợp.
- Phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.
- Dự thảo các quyết định, kế hoạch công tác, báo cáo hoạt động hàng tháng, quý, sáu tháng, cả năm, công văn, tờ trình chung của Văn phòng. Dự thảo các quyết định, báo cáo, công văn, tờ trình trên lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công tác nâng lương của Văn phòng và các văn bản khác do Chánh Văn phòng giao.
- Làm công tác thủ quỹ, văn thư, lưu trữ, trực tiếp quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu của Đoàn đại biểu Quốc hội và của Văn phòng.
 
 b. Nhiệm vụ phối hợp
- Tham gia phục vụ đại biểu Quốc hội góp ý kiến xây dựng luật và tổng hợp ý kiến góp ý các dự án luật được Chánh Văn phòng phân công.
- Tham gia phục vụ hoạt động giám sát và làm báo cáo tổng hợp kết quả giám sát ở các cuộc giám sát được phân công phục vụ.
- Tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại; đón tiếp các đoàn khách đến thăm, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tại địa phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng giao.
5. Lê Thị Cẩm Nhung - Chuyên viên
a. Nhiệm vụ chính
- Phụ trách kế toán, quản lý kinh phí và tài sản của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng, bảo đảm các điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và công chức, nhân viên Văn phòng.
- Lập dự toán và báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng kết tài sản hàng năm của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng; tham mưu việc mua sắm tài sản, phương tiện, vật tư, kỹ thuật, kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm theo quy định của pháp luật và Văn phòng Quốc hội.
- Dự thảo các quyết định, báo cáo, công văn, tờ trình trên lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi việc tổng hợp ý kiến tham gia về các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các văn bản khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và trực tiếp tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được phân công.
b. Nhiệm vụ phối hợp
- Tham gia phục vụ công tác tiếp xúc cử tri và làm báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công.
- Tham gia phục vụ hoạt động giám sát và làm báo cáo tổng hợp kết quả giám sát ở các cuộc giám sát được phân công phục vụ.
- Tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại; đón tiếp các đoàn khách đến thăm, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
- Phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.
- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tại địa phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng giao.
6. Hồ Sỹ Minh - Nhân viên lái xe
a. Nhiệm vụ chính
- Lái xe phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng. Trực tiếp quản lý, sử dụng các xe: 74B-1224, 74B-1909, 74B-0108.
- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, quản lý, kiểm tra các tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc (trừ máy vi tính và các thiết bị tin học) của cơ quan và đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa, đảm bảo phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
- Tham gia phục vụ, trang trí hội trường tại các cuộc hội nghị ở cơ quan.
b. Nhiệm vụ phối hợp
- Tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại; đón tiếp các đoàn khách đến thăm, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
- Phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng giao.
7. Lê Thảo Nguyên - nhân viên phục vụ
- Nhân viên tạp vụ, phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của cơ quan, trực tiếp phục vụ, đảm bảo nước uống, vệ sinh sạch sẽ hàng ngày trong phòng làm việc của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng, quét dọn vệ sinh sạch sẽ trụ sở làm việc và trong khuôn viên cơ quan, mua sắm các vật rẻ tiền, mau hỏng đảm bảo sinh hoạt tại cơ quan.
- Phụ giúp công chức làm công tác văn thư, lưu trữ; phát hành công văn đi, tiếp nhận công văn đến của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý văn thư, lưu trữ của cơ quan.
- Tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại; đón tiếp các đoàn khách đến thăm, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng.
- Đón tiếp và hướng dẫn khách là công dân đến liên hệ giải quyết các công việc với cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng giao.
8. Kỳ Thanh Thái – Nhân viên bảo vệ
- Phụ trách công tác bảo vệ của cơ quan, phân công, điều phối các nhân viên bảo vệ hàng ngày, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 24/24 giờ trong ngày. Theo dõi cập nhật thông tin liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ cơ quan, báo cáo Chánh Văn phòng vào thứ 2 hàng tuần.
- Đón tiếp và hướng dẫn khách vào, ra cơ quan tại phòng bảo vệ.
- Bảo quản, sử dụng hệ thống điện, nước trong cơ quan, thường xuyên kiểm tra, phát hiện hư hỏng, đề xuất bảo dưỡng, sửa chửa, thay thế  kịp thời các thiết bị, dụng cụ liên quan điện, nước (trừ máy vi tính và các thiết bị tin học).
- Trực tiếp quản lý, sử dụng hệ thống âm thanh, loa máy, ánh sáng, trang trí tại hội trường, đảm bảo phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp và sinh hoạt của cơ quan.
- Khi cần thiết, kiêm nhiệm vụ lái xe theo sự phân công của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc của Chánh Văn phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Chánh Văn phòng giao.
    CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Hoàng Đức Cường
 
Hình ảnh
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay100
  • Tháng hiện tại9,147
  • Tổng lượt truy cập1,797,386
Website các đơn vị trong tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây