Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại các đơn vị, địa phương

Thứ hai - 03/04/2017 20:52 1.705 0
(QT) - Ngày 30/3/2017, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVTVTU, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Sở Nội vụ và UBND thành phố Đông Hà. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Đồng chí Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát tại UBND thành phố Đông Hà
Đồng chí Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát tại UBND thành phố Đông Hà

Báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, từ năm 2008 - 2016, UBND tỉnh đã ba lần ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ theo hướng tinh gọn, hợp lý, chức năng nhiệm vụ được phân định chặt chẽ, rõ ràng, khoa học, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, tạo thuận lợi trong quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ gồm lãnh đạo sở có 5 người, 1 giám đốc và 4 phó giám đốc; 6 phòng chuyên môn; 3 đơn vị trực thuộc gồm Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ; biên chế công chức, viên chức được giao 73 người. 

Trên cơ sở ổn định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí được xây dựng, phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển chọn, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức khoa học.

Công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức được thực hiện chặt chẽ, trong đó đặc biệt chú trọng về tuyển chọn, sử dụng nhân tài, nhân lực có chất lượng cao vào các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở.

 Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại sở được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn và xuất phát từ nhu cầu đáp ứng việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo chức danh, vị trí việc làm, đồng thời được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Năm 2015, Sở Nội vụ đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 và đã được UBND tỉnh phê duyệt với số lượng tinh giản là 8 biên chế, chiếm 10,81%.

Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn, bất cập như việc sáp nhập các cơ quan nhằm thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực chưa đem lại hiệu quả thiết thực, còn hình thức, chủ yếu giảm đầu mối cơ học, còn cơ chế hoạt động không thay đổi như trực thuộc sở nhưng hoạt động trực thuộc UBND tỉnh.

Một số chức năng, nhiệm vụ ít liên quan nên thiếu sự gắn kết trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong sở chưa thực sự tinh gọn, cơ chế hoạt động còn bất cập.

Tại UBND thành phố Đông Hà, trong 5 năm qua, việc cải cách tổ chức bộ máy của địa phương được UBND thành phố Đông Hà thực hiện nghiêm túc, đúng chủ trương của Đảng. Trong đó, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về cán bộ, công chức và áp dụng có hiệu quả nên đã làm cho tổ chức, bộ máy các phòng, ban, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

Hiện tượng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ đã được khắc phục; việc sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị ở địa phương được thực hiện đúng chủ trương theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, không chỉ giúp thu gọn các đầu mối, giảm biên chế mà còn giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.

Hiện tại UBND thành phố Đông Hà có 6 đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ; 2 đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo một phần chi phí; 1 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động; có 35 đơn vị sự nghiệp thuộc phòng gồm 9 trường THCS, 15 trường tiểu học, 11 trường mầm non.

 Hiện tại, tổng số biên chế được giao 1.179 người, tăng 157 người so với năm 2007. Với chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc theo chế độ hợp đồng được giao, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của thành phố không đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ, công chức, viên chức hiện nay còn hạn chế về năng lực, chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ hành chính dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

Trên cơ sở những vướng mắc bất cập, Sở Nội vụ kiến nghị Chính phủ cần xây dựng và ban hành khung về tiêu chí thành lập sở, chi cục, phòng chuyên môn, trong đó thống nhất nguyên tắc chỉ thành lập chi cục để thực hiện chức năng thừa hành, thực thi pháp luật, không làm nhiệm vụ quy hoạch, ban hành văn bản quản lý nhà nước.

 Nên có quy định về ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp đối với từng vị trí việc làm để đảm bảo tính thứ bậc và hiệu quả trong hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước. Kiện toàn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đặc biệt là bộ máy làm công tác tôn giáo ở những tỉnh, huyện có đặc thù về tôn giáo theo hướng trực thuộc UBND.

Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng nên có mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động thích hợp để đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa kết quả thực thi nhiệm vụ trên các lĩnh vực với công tác khen thưởng. UBND thành phố Đông Hà kiến nghị cần có quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thành phố phải phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Các bộ, ngành liên quan cần rà soát, bổ sung kịp thời các quy định cụ thể về chế độ, chính sách trong việc tuyển dụng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo sự liên thông trong công tác tổ chức cán bộ.

Tỉnh cần bố trí đủ biên chế hành chính để bố trí đủ vị trí việc làm, tránh tình trạng sử dụng hợp đồng lao động tràn lan, dẫn đến không áp dụng được trách nhiệm bồi thường nhà nước khi có hành vi gây thiệt hại.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Đức Thắng,  Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Sở Nội vụ và UBND thành phố Đông Hà đã triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính khá hiệu quả. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, bất cập mà các đơn vị, địa phương đang gặp phải mà nguyên nhân xuất phát từ các quy định pháp luật chưa thống nhất.

Để công tác cải cách hành chính bộ máy nhà nước ngày càng hiệu quả, đồng chí Hoàng Đức Thắng yêu cầu Sở Nội vụ và UBND thành phố Đông Hà cần thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát sâu hơn về tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước đặc biệt là bộ máy bên trong của các cơ quan nhà  nước, chính quyền địa phương, đồng thời tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền lộ trình xây dựng các đơn vị sự nghiệp theo hướng tự chủ về kinh phí.

Xem xét, rà soát hoạt động của các tổ chức được thành lập bên trong của các sở, ngành. Thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, giao quyền để thiết lập hành lang giám sát và kiểm soát quyền lực, tránh tùy tiện. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp với vị trí việc làm, tránh chống chéo, trùng lắp nhưng phải tạo được thống nhất cao, đảm bảo quy trình, quy định pháp luật.

Mặt khác, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ và thành phố Đông Hà để nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính của đơn vị trong thời gian tới. 

Tác giả: Lê Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây