Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ hai - 26/02/2024 20:46 174 0
Thực hiện Nghị quyết số 833/2023/UBTVQH15 ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; Quyết định số 08/QĐ-ĐĐBQH ngày 15/01/2024 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị về giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”. Theo kế hoạch giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị do đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát cùng các thành viên trong Đoàn giám sát đã làm việc với các đơn vị: Ngày 23/02/2024 làm việc với UBND thành phố Đông Hà, Bệnh viện Chuyên Khoa Lao & Bệnh phổi tỉnh; Ngày 26/02/2024 làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố Đông Hà
Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố Đông Hà
Ngày 23/02/2024, buổi sáng Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố Đông Hà, buổi chiều Đoàn làm việc với Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII, UBND thành phố Đông Hà đã triển khai một cách nghiêm túc, quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2015, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố là 42 đơn vị, đến năm 2023 tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố giảm 04, còn 38 đơn vị; giai đoạn 2015-2021 cắt giảm 111 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp, đạt tỷ lệ 10,5% và kế hoạch cắt giảm 149 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp giai đoạn 2020-2025 chiếm tỷ lệ 12,7%. Tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập được tinh gọn, thu giảm đầu mối, chức năng nhiệm vụ được điều chỉnh, đảm bảo quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho công tác điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao.

Tại buổi giám sát, UBND thành phố Đông Hà kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; các bộ ngành Trung ương ban hành văn bản thay thế Thông tư hướng dẫn xếp hạng vì hiện nay các quy định và tiêu chí về xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập không còn phù hợp với thực tiễn; đồng thời ban hành mới Thông tư hướng dẫn xếp hạng đối với các lĩnh vực chưa có hướng dẫn phân loại, xếp hạng để địa phương triển khai đồng bộ việc xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Nội vụ điều chỉnh lại danh mục đối với vị trí việc làm Nhân viên Y tế học đường; Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập để địa phương có cơ sở xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng và quản lý người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục công lập khoa học, chính xác.
Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh theo thẩm quyền đã thực hiện Kế hoạch, Đề án, các quy định của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Do công tác quán triệt, triển khai đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch từ cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, khoa phòng đến từng cá nhân nên công tác việc sắp xếp các đơn vị luôn có sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của viên chức, người lao động trong đơn vị, kể cả những người bị ảnh hưởng bởi công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.

Hiện nay, đơn vị có 11 khoa, phòng, theo đề án vị trí việc làm tinh gọn còn 08 khoa phòng. Số lượng người làm việc tại đơn vị năm 2023 là 84 người, đơn vị phấn đấu giảm chỉ tiêu biên chế hàng năm từ 10-15% theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng. Hiện nay, đơn vị đảm bảo tự chủ một phần (58%), tiến tới 60-70% tự chủ nguồn kinh phí.
GS benh vien LP
Đoàn giám sát làm việc với Bệnh viện Chuyên khoa Lao & Bệnh phổi tỉnh
Tại buổi giám sát, Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi kiến nghị với Chính phủ nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề tại Điều 3, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ cho nhân viên hộ lý, nhân viên đón tiếp trực tiếp bệnh nhân từ 40% lên 70%; Tiếp tục chính sách hỗ trợ tiền ăn và đi lại cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, khi đến điều trị; hỗ trợ các trang thiết bị máy móc thiết yếu phục vụ ngành y tế.
         
Ngày 26/02/2024, Đoàn giám sát làm việc với Sở VHTT & DL, Sở NN&PTNT. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo kết quả sau hơn 5 năm thực hiện Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 đạt được kết quả cụ thể:

Đối với Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch: Đến năm 2023, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Văn hóa tỉnh giảm từ 8 đơn vị còn 5 đơn vị; số lượng người làm việc tinh giản biên chế là 12 chỉ tiêu.
Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở VHTT & DL Nguyễn Huy Hùng cho biết: thực trạng các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao với nguồn thu hàng năm rất khó khăn, giai đoạn 2018-2022 chỉ có 01 đơn vị đảm bảo mức độ tự chủ tối đa 57-63% (còn lại dưới 50%), riêng năm 2023 tối đa 41%, việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và loại hình doanh nghiệp khác được xem là nhiệm vụ bất khả thi.
Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng, chủ trì buổi làm việc đã đề nghị Sở VHTT & DL tổng hợp các kiến nghị, đề xuất theo từng nhóm giải pháp, kiến nghị cụ thể đến các cấp chính quyền, với Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ngành, UBND tỉnh,… gửi về Đoàn giám sát để xem xét, tổng hợp, đề xuất.

Tại buổi làm việc với Sở NN&PTNT, đồng chí Hoàng Đức Thắng, chủ trì buổi làm việc đã đánh giá cao việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã bám sát các nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, để quán triệt, tuyên truyền nội dung, cũng như kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Triển khai thực hiện kịp thời Đề án của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tính kế thừa, phù hợp thực tiễn của Ngành và đúng theo quy định. Chỉ đạo đơn vị thuộc Sở triển khai rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành rà soát, xây dựng các kế hoạch, đề án sắp xếp, hợp nhất, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến năm 2023, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Nông nghiệp là 11 đơn vị, giảm được 03 đơn vị sơ với năm 2015.
GS sơ NN
ĐBQH Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc với Sở NN&PTNT
Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế từ 2018 - 2023 cơ bản đảm bảo thực hiện tinh giản tối thiểu 10% trên tỷ lệ biên chế giao đảm bảo đến năm 2021, đúng lộ trình và tiêu chí đề ra. Chính sách tinh giản biên chế có sự đồng thuận trong đội ngũ viên chức, người lao động của từng đơn vị nên kết quả thực hiện cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện; việc bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức đảm bảo dựa trên sự lựa chọn những người có trình độ, năng lực, phẩm chất để làm việc lâu dài, ổn định.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Đoàn giám sát Hoàng Đức Thắng, chủ trì các buổi làm việc nói trên đã đề nghị các đơn vị, địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến triển khai, thực hiện việc thể chế hóa chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; tồn tại, hạn chế, nội dung chưa triển khai và nguyên nhân; việc quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường; xã hội hóa các lĩnh vực mà các ngành có lợi thế về dư địa; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập;  hoàn thiện cơ chế tài chính; thực hiện và tiến tới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là tự chủ tài chính; kiến nghị các Bộ ngành theo thẩm quyền sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công do nhà nước quản lý; đồng thời đề nghị các Sở, các đơn vị, địa phương thống nhất nội dung đề xuất, kiến nghị cụ thể đến các bộ, ngành, tỉnh. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét điều chỉnh để giải quyết những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Qua đó, thực hiện thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
 

Tác giả: admin, Trần Thanh Tuân

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 3 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây